Destekçilerimiz

Avrupa Birliği Bakanlığı (http://www.ab.gov.tr/)
Yarım asırı aşkın süredir devam eden Avrupa Birliği serüvenimizde sivil toplum kuruluşlarının da aktif roller üstlenmesi gerektiğine inanarak çalışmalar yürüten bakanlık, bünyesindeki Sivil Toplum kuruluşların faaliyetlerini desteklemekte, ayni ve maddi katkılar sunmaktadır.AB Bakanlığı Doğal Yaşam Derneği’ne sağladığı en büyük destek Merkezi Finans ve İhale Birimi ile yürtülen Sivil Toplum Diyoloğu Programı kapsamında 150.000 Euro’luk proje desteğidir.Bakanlık ile olan işbirliğimiz projeler bazında devam edecektir.
Merkezi Finans ve İhale Birimi (http://www.cfcu.gov.tr/)
Merkezi Finans ve İhale Birimi. Türkiye'de Avrupa Birliği tarafından finanse edilen programlar çerçevesinde gerçekleşen hizmet, mal, iş ve hibelere ilişkin ihalelerin genel bütçeleme, ihaleye çıkma, sözleşme imzalama, ödeme, muhasebe ve mali raporlaması bakımından tek sorumlu olacaktır. Merkezi Finans ve İhale Birimi, hizmetlerin, malların, işlerin ve hibelerin ihalesine ilişkin Avrupa Birliği kural, düzenleme ve usullerine bağlı kalınmasını ve uygun bir raporlama sisteminin işlemesini sağlayacaktır.
Ulusal Ajans (http://www.ua.gov.tr/)
Proje bazlı çalışmalar yürüten derneğimizin aslında en büyük destekçi Türk Ulusal Ajansı ve genel anlamıyla Avrupa Komisyonu’dur.Başvurduğumuz gençlik değişimi, seminer, eğitim kursu, gönüllü çalışmalar gibi projelere verdiği binlerce Euro’luk fonlarla yerel ve uluslararası faaliyetler yürütebilmemiz için bize maddi kaynaklar sunmaktadır.Ulusal Ajans, Türk gençlerinin Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları’ndan daha etkili bir şekilde faydalanması için yürüttüğü eğitim ve bilgilendirme çalışmalarında da derneğimizin aktif üyelerine yer vermekte, kişisel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmaktadır.
Eurodesk Türkiye (http://eurodesk.ua.gov.tr/)
2012 Yılında akredite edildiğimiz ve bünyesinde yer almaktan büyük gurur duyduğu Eurodesk, gençler için eğitim ve gençlik alanlarındaki Avrupa fırsatları ve gençlerin Avrupa faaliyetlerine katılımı hakkında bilgi sağlayan Avrupa Bilgi Ağıdır. Tüm AB ve diğer program ülkelerinde kurulmuş olan Eurodesk, Türkiye'de Türk Ulusal Ajansı tarafından 2008 yılında faaliyete geçirilmiştir. Eurodesk Türkiye Temas Noktaları, TC. AB Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Ulusal Ajans) tarafından, gençlere ve gençlere hizmet edenlere Avrupa Fırsatları hakkında bilgi vermekle yetkilendirilmiş kuruluşlardır.Eğitim ve bilgilendirme faaliyetleriyle,teknik alt yapı olanaklarıyla,basılı ve görsel materyalleriyle ve fon kaynaklarıyla Eurodesk Türkiye Koordinatörlüğü Doğal Yaşam Derneği’nin önemli destekçilerindendir.
Anna Lindh Vakfı (http://annalindhturkey.net/)

Merkezi Mısır’ın İskenderiye şehrinde bulunan vakıf, Akdeniz’e kıyısı olan ülkelerle Avrupa ülkeleri arasında kültürel etkileşimi teşvik eden proje fonları sunmaktadır. Derneğimizin de aktif olarak faydalandığı bu fonlarla Anna Lindh Vakfı, yerel ve uluslararası faaliyetlerimizden bazılarına maddi destek vermektedir.

http://www.annalindhfoundation.org/

UNDP (http://www.tr.undp.org/content/turkey/tr/home/)

UNDP Türkiye, 3 temel alanda ilerleme kaydetmek için çalışıyor: Demokratik yönetişimin sağlanması için kapasite geliştirme; yoksulluğun azaltılması için çaba gösterilmesi; çevre ve sürdürülebilir kalkınma. Bu temel alanlara ek olarak, UNDP, politika ve projelerde, kadınların, özel sektörün, kapasite geliştirilmesinin ve Bilişim ve İletişim Teknolojisi'nin rolüne büyük önem veriyor. UNDP, bu alanlarda ilerleme kaydedilebilmesi ve Türkiye'nin kalkınmasına katkıda bulunabilmek için, hükümet, yerel yönetimler, sivil toplum, üniversiteler ve özel sektörle ortaklıklar kuruyor ve fon veriyor.

http://www.undp.org/content/undp/en/home.html

European Commission (http://www.avrupa.info.tr/)

Batı Balkanlar ve Türkiye’de, sivil toplum kuruluşlarını güçlendirilerek aktif şekilde demokratik süreçlere, politika ve karar alma mekanizmalarına katılma kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik destekler sağlamaktadır.

http://ec.europa.eu/avservices/

Gençlik ve Spor Bakanlığı (http://www.gsb.gov.tr/)
Aktif Türk gençliği vizyonuyla sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarını destekleyen bakanlığımızdır.
Ankara Dernekler Dairesi (http://www.dernekler.gov.tr/)

AB Müktesebatına uyum çerçevesinde hazırlanarak yürürlüğe konulan 03.08.2002 tarih ve 4771 sayılı Kanunun 3.maddesi ile 2908 sayılı Dernekler Kanunun 46. maddesinde yapılan değişiklikle; Dernekler ile ilgili hizmetleri yürütmek üzere İçişleri Bakanlığı bünyesinde Dernekler Dairesi Başkanlığının kurulması ve aynı Kanunun 73. maddesinde yapılan değişiklikle de; İçişleri Bakanlığınca, derneklere ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, hizmetleri görmek üzere illerde valilikler, ilçelerde de kaymakamlıklar bünyesinde derneklerle ilgili bir birim oluşturulması hükmü getirilmiştir.

Derneğimizin resmen kurulduğu 15.08.2006 tarihinden bu yana, her türlü kurumsal işlemlerimizi .ilgiyle ve özenle yürüten, özverili personeli ile derneğimizin gelişme sürecine katkıda bulunmaya devam etmektedir.

Sivil Düşün (http://www.sivildusun.net/)
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından Türkiye’deki aktif bireylerin, sivil toplum örgütlerinin ve platformların desteklenmesi amacıyla Sivil Düşün AB Programı başlatılmıştır.Dört yıl sürecek program bünyesinde hayata geçirilecek farklı destek mekanizmaları aracılığıyla, kapasite güçlendirme çalışmalarında aktif bireyler ve sivil toplum örgütlerine destek olunması hedefleniyor.Program kapsamında “Aktivist Programı”, “Ağlar ve Platformlar Hibe Desteği” ve “Küçük Hibeler” şeklinde 3 alt bileşen bulunmaktadır.
STGM (http://www.stgm.org.tr/)
Sivil toplum içinde katılımcılığın ve demokrasinin gelişimi, örgütlülüğün ve özerkliğin güçlendirilmesi,sivil toplumun karar alma süreçlerinde söz sahibi olması için,kendi öncelik alanları içinde savunuculuk, kampanya, araştırma, eğitim ve lobi çalışmaları yürüten Stgm  güçlü ve demokratik bir sivil topluma ulaşılmasını hedeflemektedir.
TACSO (http://www.tacso.org/)
TACSO projesinin genel amacı IPA faydalanıcısı ülkelerdeki Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) genel kapasite ve hesap verebilirliklerini güçlendirmek, kaliteli hizmetler sunmalarını garantilemek ve demokratik süreçlerde rollerini sürdürebilmelerini desteklemektir.
REC Türkiye (http://www.rec.org.tr/)
Sürdürülebilir kalkınmanın çeşitli alanlarında çalışarak, paydaşlara çevre politikaları, biyoçeşitlilik, iklim değişikliği, yenilenebilir enerji, çevresel bilgi ve atık yönetimi gibi konularda etkin çözümler üretmeleri için destek vermektedir.
İŞKUR (http://www.iskur.gov.tr/)
İstihdamın korunması, geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve işsizliğin önlenmesi faaliyetlerine yardımcı olmak ve işsizlik sigortası hizmetlerini yürütmek üzere kurulmuştur. Engellilerin istihdam edilebilirliklerinin önündeki tüm engelleri kaldırmaya kararlı olan Türkiye İş Kurumu’ndan kendi işini kurmak isteyen engellilere ve engellilerin işe uyumlarını ve istihdamlarını sağlayacak projelere karşılıksız hibe desteği verilmektedir.Derneğimiz de bu fonlardan yararlanmaktadır.
Ankara Kalkınma Ajansı (http://www.ankaraka.org.tr/tr/)
Ankara'yı ekonomik, kültürel ve siyasal açıdan küresel bir başkente dönüştürecek kalkınma stratejilerinin geliştirilmesinde ve hayata geçirilmesinde öncü olmak,sürdürülebilir bölgesel kalkınmayı hızlandırmak ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla; bölgeye yönelik stratejiler geliştirmek, destekler vermek, işbirliği ve koordinasyon sağlamak, izleme ve değerlendirme ile tanıtım ve iletişim faaliyetlerini yürütmek amacıyla hibe desteği vermektedir.
Sabancı Vakfı (http://www.sabancivakfi.org/)
Sabancı Vakfı “Kadınlar, gençler ve engellilere eşit fırsatların yaratılmasını ve topluma aktif katılımlarını destekleyen ortamların geliştirilmesine katkıda bulunmak” amacıyla hibe programları, ortaklıklar, seminer ve diğer faaliyetler aracıyla destek vermektedir.
KOSGEB (http://www.kosgeb.gov.tr/)
Türkiye'deki küçük ve orta ölçekli işletmelerin ekonomideki rolünü ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini artırmak ve sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek amacıyla kurulmuş kamu kurumu. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın ilgili kuruluşu olan KOBİ Proje Destek Programı çerçevesinde krediler vermektedir.
Ulusal Gençlik Parlemontosu (http://www.ulusalgenclikparlamentosu.net/)

Derneğimizin de üyesi olduğu Türkiye’de bütüncül bir gençlik politikası oluşturulması amacıyla kurulan Ulusal Gençlik Parlamentosu, kurulduğu günden bu yana gençlerin;

  • Yerel ve ulusal düzeyde karar alma mekanizmalarına ve toplumsal hayata etkin katılımı Gençlik haklarının korunması ve geliştirilmesi
  • Gençlerin kişisel gelişiminin desteklenmesi
  • Kent Konseyi Gençlik Meclisleri arasında iletişim ve iş birliğinin geliştirilmesi
  • Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin kullanılması
  • İnsan hakları, sürdürülebilir kalkınma ve sürdürülebilir çevre bilincinin geliştirilmesi gibi konularda projeler ve kampanyalar gerçekleştirmiştir.
Gençlik Örgütleri Formu Derneği (http://www.genchakli.org/)

Türkiye’de gençlerin haklarına ilişkin politika geliştirecek bir gençlik konseyine duyulan ihtiyaçtan yola çıkarak, 2012 yılından beri çalışmalarını sürdürmektedir. Bu yıldan beri   çeşitli yerel ve ulusal toplantılar düzenleyerek, bugün çoğunluğu gençlik STK'ları olan 35 kadar üyesiyle dernekleşme aşamasına gelmiş bulunmaktadır. Derneğimz bu girişimin ortağıdır.

UGKG'yi desteklemek üzere 2014 itibariyle iki proje yürütülmektedir. Bunlardan birisi, İsveç Gençlik Konseyi'nin (LSU), kuruluş aşamasındaki ulusal gençlik konseylerine verdiği toplantı, örgütlenme ve kapasite geliştirme desteğidir. Diğeri ise, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Sivil Düşün Hibe Programı tarafından fonlanan ve 3 yıl sürecek olan "Senin Hakkın, Gençlik Hakkı" isimli projedir. Senin Hakkın,Gençlik Hakkı projesinin ilk toplantısı, 22-24 Mart 2014 ikincisi 11-13.07.2014 tarihlerinde Ankara'da düzenlenmiştir.